HÓA HỌC

CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

Sử dụng giao diện màu tối sẽ chuyển nền của trang web sang màu tối. Giúp bạn có trải nghiệm tốt hơn vào ban đêm. Giao diện này sẽ hạn chế ánh sáng màu xanh khiến bạn mỏi mắt. Chú ý: giao diện chỉ áp dụng trên trình duyệt này.

BẬT CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

ĐỪNG QUÊN LIKE FANPAGE EXAM24H

×

Tất cả Đề thi thử và Tài liệu ôn thi được đăng tải tại Fanpage. Like Fanpage để được cập nhật nhanh nhất. Có hàng nghìn học sinh đã like Fanpage của Exam24h. Like nào!

Đề Thi Thử ViettelStudy Đợt 13 (Giải Chi Tiết)

Đăng Bởi: Blog Hóa HọcNgày: 12/06/2015
Tổng Số Bình Luận: 2
Chuyên Mục: Đề Thi Thử
Ngày hôm qua 11/06/2015 Viettel Study tổ chức thi thử đợt 13 Môn Hóa Học. Mình đã sưu tầm và biên tập đề thi và Đáp Án giải chi tiết dưới dạng PDF để các bạn tiện tham khảo cũng như in ấn. Ở những lần trước mình đã đăng Đề Thi Thử ViettelStudy lần 11, 12... Các bạn có thể xem thêm tại đây. Mình hi vọng rằng đề thi là một tài liệu bổ ích để các bạn tự ôn và đánh giá kiến thức đồng thời vá lỗi những lỗ hổng kiến thức. Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2015 sắp đến rất gần. Chúc các bạn thành công trong mùa thi sắp tới.

Một số câu trong đề thi thử:

Câu 1: Cho các câu sau đây:

  1. SiO2 dễ dàng hòa tan trong Na2CO3 nóng chảy.
  2. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn sinh ra NaOH.
  3. Dung dịch Na2CO3 0,1M có pH >7.
  4. Tinh thể kim cương là tinh thể nguyên tử, trong đó nguyên tử C ở trạng thái lai hóa sp3.

Số câu trả lời đúng là

A. 3.              B. 4.             C. 1 .           D. 2.

Câu 4: Hỗn hợp M gồm xeton X (no, đơn chức, mạch hở) và hidrocacbon Y (thể lỏng trong điều kiện thường). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol M thu được 0,45 mol CO2 và 0,525 mol H2O. Công thức của X, Y lần lượt là

A. CH3COCH3 và C5H10.            B. C2H5COC2H5 và C5H12.

C. CH3COCH3 và C5H12.            D. C2H5COC2H5 và C5H10.

Câu 5: Glucozơ là hợp chất thuộc loại

A. đơn chức.             B. polime.        C. tạp chức      D. đa chức.

Câu 6: Tetrapeptit X được cấu tạo từ một amino axit (A) no, mạch hở có 1 nhóm –COOH; 1 nhóm –NH2. Trong A %N = 15,73% (về khối lượng). Thủy phân m gam X trong môi trường axit thu được 41,58 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit và 113,208 gam A. Giá trị của m là

A. 143,45 gam.         B. 160,966 gam.          C. 149 gam.            D. 159 gam.

Câu 7: Số electron trong ion 24Cr3+  là

A. 28.            B. 24.              C. 21.             D. 52.

Câu 8: Cho 17,08 gam hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ đơn chức là dẫn xuất của benzen có cùng công thức phân tử C7H6O2 tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 10,8 gam Ag. Vậy khi cho 8,54 gam X nói trên tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn khan ?

A. 8,0 gam.            B. 11,08 gam.         C. 4,6 gam.         D. 19,28 gam.

Câu 9: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử là C6H6 tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thu được chất Y. Phân tử khối của Y lớn hơn phân tử khối của X là 214. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 2.             B. 3.            C. 4.          D. 1.

Câu 10: Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):

(a) Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) Phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d) Phenol phản ứng được với dung dịch KHCO3 tạo ra CO2.

(e) Phenol là một ancol thơm.

Số phát biểu đúng là

A. 3.               B. 2.                 C. 5.           D. 4.

Câu 11: Phản ứng nào sau đây HCl chỉ đóng vai trò môi trường?A. MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

B. Fe + 2HCl FeCl2 + H2.

C. NaClO + 2HCl NaCl + Cl2 + H2O.

D. Fe + KNO3 + 4HCl   FeCl3 + KCl + NO + 2H2O.

Câu 12: Để sản xuất 8 tấn thép chứa 98% Fe cần dùng m tấn gang chứa 93,4% Fe. Biết hiệu suất của quá trình chuyển hóa gang thành thép là 80%. Giá trị của m là

A. 13,1150 tấn.            B. 8,3940 tấn. C. 10,4925 tấn.            D. 12,1760 tấn.

Câu 13: Cho 10,0 gam axit hai chức X vào dung dịch chứa 11,2 gam KOH thì thu được dung dịch có chứa 17,6 gam chất tan. Vậy công thức của X là

A. C2H2(COOH)2.          B. CH2(COOH)2.        C. C2H4(COOH)2            D. (COOH)2.

Câu 14: Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường là

A. Cu.      B. Mg.         C. Al.            D. Fe.

Câu 15: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe(I), Pb-Fe(II), Al-Fe (III), Sn-Fe(IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe bị ăn mòn trước là

A. II, III, IV.           B. I, II, III.           C. I, III, IV.          D. I, II, IV.

Câu 16: Cho cân bằng hoá học sau: 2NH3 (k) ⇄ N2 (k) + 3H2 (k). Khi giảm nhiệt độ của hệ thì tỉ khối của hỗn hợp so với hiđro tăng. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Khi tăng nhiệt độ của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

B. Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt.

C. Khi tăng nồng độ của NH3, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

D. Khi tăng áp suất của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

Câu 17: Cho x mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa y mol NaHCO3 (x < y < 2x). Sau khi kết thúc các phản ứng thu được kết tủa T và dung dịch Z. Cô cạn Z được m gam chất rắn. Mối quan hệ giữa m, x, y là

A. m = 60(y – x).        B. m = 66y – 26x.        C. m = 82y – 43x.        D. m = 82y – 26x.

Câu 18: Dung dịch X chứa 14,6 gam HCl và 18,8 gam Cu(NO3)2. Thêm m (gam) bột sắt vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại có khối lượng là 23m/42 (gam) và chỉ tạo khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của m là

A. 14,88.         B. 9,28.           C. 1,92.           D. 16,80.

Câu 19: Peptit X mạch hở có công thức phân tử là C15H28O5N4. Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol X trong dung dịch NaOH đun nóng thu được m gam hỗn hợp muối của các α-aminoaxit (các α-aminoaxit đều chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2). Giá trị của m là

A. 49,0 gam.         B. 51,2 gam.         C. 48,6 gam.      D. 49,4 gam.

Câu 20: Cho các phát biểu sau:

(a) Các kim loại kiềm đều tan tốt trong nước.

(b) Các kim loại Mg, Fe, K và Al chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d) Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu được kim loại Fe.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                     B. 2.                     C. 4.                       D. 1.

Câu 21: Hấp thụ hoàn toàn 7,84 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và KOH xM. Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch được 33,7 gam chất rắn. Giá trị của x là

A. 1,5.               B. 0,5.           C. 1,8.             D. 1,0.

Câu 22: Phương pháp mạ điện được sử dụng trong thực tế có cơ sở là quá trình điện phân với dương cực tan. Để mạ Ni lên một vật bằng thép người ta tiến hành

A. Điện phân dung dịch NiSO4 với anot là vật cần mạ, catot bằng Ni.

B. Điện phân dung dịch CrSO4 với anot là vật cần mạ, catot bằng Ni.

C. Điện phân dung dịch CrSO4 với catot là vật cần mạ, anot bằng Ni.

D. Điện phân dung dịch NiSO4 với catot là vật cần mạ, anot bằng Ni.

Câu 23: Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, người ta tiến hành như sau: Lấy một thể tích không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được kết tủa màu đen. Hãy cho biết hiện tượng đó chứng tỏ trong không khí trong các khí sau?

A. H2S.            B. NH3.           C. CO2.           D. SO2.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nguyên tố M có Z = 11 thuộc chu kì 3 nhóm IA.

B. Hạt nhân của tất cả các nguyên tử đều có proton và nơtron.

C. Những nguyên tử có cùng số khối thuộc cùng một nguyên tố hoá học.

D. Trong tất cả các nguyên tử, số proton bằng số nơtron.

Câu 25: Cho hỗn hợp X có khối lượng a gam gồm Cu2S, Cu2O và CuS có số mol bằng nhau tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đun nóng, thu được dung dịch chứa các ion Cu2+, SO42- và HNO3 dư đồng thời có 1,0 mol khí NO2 duy nhất thoát ra. Giá trị của a là

A. 20.              B. 25,2.           C. 40.             D. 30.

Đáp án đề thi thử:

dap an de thi thu mon hoa tren trang viettelstudy lan 13

Đề thi tương tự:

Xem chi tiết đề thi thử:

 

 

Xem lời giải chi tiết Tại đây.

Một số đề nên tham khảo:

Tải về đề thi thử:

(Đề thi thử trên trang ViettelStudy Lần thứ 13 có định dạng PDF. Để tải về đề thi hãy Click vào một số link dưới đây)

#Link Nén 2 File Đề Và Đáp Án: Tải về tại MediaFire

#Link Đề Thi: Tải về tại Drive

#Link Lời Giải Chi Tiết: Tải về tại Drive

 

Like Fanpage Exam24h để cập nhật Tài liệu và Đề thi mới nhất!

Chia Sẻ Lên Mạng Xã Hội

Bài Viết Liên Quan

BẢNG XẾP HẠNG

CHUYÊN MỤC
Blog Hóa Học © 2019
THEO DÕI

Blog Hóa Học - Cộng đồng giáo dục trực tuyến

CÁC SẢN PHẨM

Exam24h | Blog Toán Học | Blog Hóa Học | Blog Vật Lý | Blog Tiếng Anh | Blog Sinh Học | Blog KHXH | Exam24h Đáp án | Exam24h Tin Tức | Exam24h Blog

HỢP TÁC NỘI DUNG

Điện thoại: 0984.126.141

E-mail: info@exam24h.com

TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG

Xem bản đồ

Số 64 - Khu dịch vụ 2 - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội

ĐỘI NGŨ ADMIN

Vũ Văn An, Lê Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Lan Anh, Cao Đắc Hải, Đỗ Thị Hạnh Tâm, Nguyễn Đình Trung

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

Hotline: 0984.126.141 (Mr. An)

E-mail: anvv@exam24h.com

Bản quyền © 2015-2019 bởi Exam24h