HÓA HỌC

CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

Sử dụng giao diện màu tối sẽ chuyển nền của trang web sang màu tối. Giúp bạn có trải nghiệm tốt hơn vào ban đêm. Giao diện này sẽ hạn chế ánh sáng màu xanh khiến bạn mỏi mắt. Chú ý: giao diện chỉ áp dụng trên trình duyệt này.

BẬT CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

ĐỪNG QUÊN LIKE FANPAGE EXAM24H

×

Tất cả Đề thi thử và Tài liệu ôn thi được đăng tải tại Fanpage. Like Fanpage để được cập nhật nhanh nhất. Có hàng nghìn học sinh đã like Fanpage của Exam24h. Like nào!

Trường THPT Chuyên Đại Học Vinh – Lần 3

Đề thi thử môn Hóa Học chuyên ĐH vinh lần 2 năm 2017 có đáp án và giải chi tiết
Đăng Bởi: Blog Hóa HọcNgày: 26/05/2015
Tổng Số Bình Luận: 9
Chuyên Mục: Đề Thi Thử
Trường THPT Chuyên Đại Học Vinh vừa tổ chức kỳ thi thử lần thứ 3. Lần trước thì mình đã gửi tới các bạn đề thi của lần 1lần 2. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây. Lần này mình sẽ gửi tới các bạn đề thi thử của môn Hóa Học. Hi vọng rằng đây sẽ là một đề thi lý tưởng để các ban ôn thi cũng như rà soát lại kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2015 sắp tới.

Đã có đề thi thử môn Hóa trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 3 năm 2017 có đáp án tại đây

Một số câu trong đề thi thử:

Câu 25: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức A và B (chứa C, H, O và đều có phân tử khối lớn hơn 50).
Lấy m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm là dung dịch Y
chỉ chứa hai muối, trong đó có một muối chứa 19,83% natri về khối lượng. Chia dung dịch Y thành 2 phần
bằng nhau. Phần 1 đem thực hiện phản ứng tráng bạc, thu được tối đa 16,2 gam Ag. Phần 2 đem cô cạn rồi đốt
cháy hoàn toàn thu được CO2, H2O và 10,6 gam Na2CO3. Giá trị m là
A. 13,85.          B. 30,40.            C. 41,80.            D. 27,70.
Câu 26: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp FeS2, Fe, ZnS và S (đều có cùng số mol) trong H2SO4 đặc, nóng,
dư thu được 0,8 mol một chất khí duy nhất là SO2. Giá trị của m là
A. 23,33.              B. 15,25.           C. 61,00.           D. 18,30.
Câu 27: Hóa chất không sử dụng làm phân bón hóa học là
A. Ca(H2PO4)2.            B. (NH4)2HPO4.        C. NaCl.         D. KCl.
Câu 28: Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 gam X
tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 10,8.           B. 16,2.            C. 21,6.          D. 5,4.
Câu 29: Hai khí có thể tồn tại trong một bình chứa ở điều kiện thường là
A. O2 và Cl2.       B. NH3 và Cl2.       C. H2S và Cl2.       D. HI và Cl2.
Câu 30: Cho 3,76 gam hỗn hợp các kim loại Mg, Fe, Cu hòa tan hết vào dung dịch HNO3 loãng, dư, sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,06 mol NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Đem dung dịch
X tác dụng với dung dịch NaOH dư, rồi lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu
được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 6,64.         B. 5,68.          C. 4,72.           D. 5,2.
Câu 31: Chất X có công thức phân tử C4H6O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công
thức phân tử C3H3O2Na. Chất X có tên gọi là
A. metyl acrylat.       B. metyl metacrylat.       C. metyl axetat.      D. etyl acrylat.
Câu 32: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố phi kim có 1 electron độc thân là
A. oxi.          B. kali.        C. clo.        D. nhôm.
Câu 33: Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở, điều kiện thường ở thể khí, trong phân tử hơn kém nhau một
liên kết pi. Lấy 0,56 lít X (đktc) tác dụng với brom dư (trong CCl4) thì có 14,4 gam brom phản ứng. Nếu lấy
2,54 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được khối lượng kết tủa là
A. 7,14 gam.       B. 5,55 gam.       C. 7,665 gam.   D. 11,1 gam.
Câu 34: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch axit fomic vào dung dịch đimetylamin.
(2) Cho dung dịch axit axetic vào dung dịch natri phenolat.
(3) Cho phenol vào nước brom.
(4) Cho anđehit axetic vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.
(5) Sục axetilen vào dung dịch HgSO4 trong H2SO4 đun nóng.
Số thí nghiệm trong đó có xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là
A. 4.           B. 3.        C. 5.          D. 2.
Câu 35: Hòa tan hoàn toàn 0,02 mol Fe và 0,01 mol Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,1M và HCl 0,4M
thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thì xuất hiện a gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy
ra hoàn toàn, sản phẩm khử của NO3- là khí NO duy nhất. Giá trị của a là
A. 11,48.          B. 13,64.         C. 2,16.      D. 12,02.

Câu 36: Tơ nitron (tơ olon) có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là
A. C, H, N.         B. C, H, N, O.        C. C, H.        D. C, H, Cl.
Câu 37: Hợp chất (CH3)3C-OH có tên thay thế là
A. 2-metylpropan-2-ol.  B. 1,1 -đimetyletanol.    C. trimetylmetanol. D. butan-2-ol.
Câu 38: Phát biểu đúng
A. Phenol có lực axit yếu hơn ancol.
B. Axit axetic có tính axit mạnh hơn tính axit của axit fomic.
C. Axit picric (2,4,6-trinitrophenol) được sử dụng làm chất nổ và một lượng nhỏ được dùng làm thuốc chữa bỏng.
D. C4H11N có 5 chất khi tác dụng với dung dịch HNO2 thì giải phóng N2.
Câu 39: Hợp chất hữu cơ không làm mất màu brom trong CCl4 là
A. isobutilen.     B. ancol anlylic.     C. anđehit acrylic.  D. anđehit ađipic.
Câu 40: Hợp chất A có công thức phân tử C3H2O3 và hợp chất B có công thức phân tử C3H4O2. Biết khi đun
nóng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì 1 mol A hoặc 1 mol B đều tạo ra 4 mol Ag. Tổng số công
thức cấu tạo của A và B thỏa mãn điều kiện bài toán là
A. 3.     B. 4.        C. 2.        D. 5.
Câu 41: Điện phân (điện cực trơ, hiệu suất 100%) 300 ml dung dịch CuSO4 0,5M với cường độ dòng điện
không đổi 2,68 A, trong thời gian t giờ thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X thấy xuất hiện
45,73 gam kết tủa. Giá trị của t là
A. 0,10.        B. 0,12.          C. 0,4.        D. 0,8.
Câu 42: Có các chất sau: C2H5OH, CH3COOH, C6H5ONa (natri phenolat), C6H5NH2 (anilin). Số cặp chất có
khả năng tác dụng được với nhau là
A. 2.           B. 4.            C. 5.          D. 3.
Câu 43: A và B là hai ancol đều có khả năng hòa tan Cu(OH)2. Đốt cháy một lượng với tỉ lệ bất kỳ hỗn hợp A
và B đều thu được khối lượng CO2 gấp 1,833 lần khối lượng H2O. Nếu lấy 5,2 gam hỗn hợp của A và B thì hòa
tan tối đa m gam Cu(OH)2. Giá trị của m có thể là
A. 5,88.           B. 5,54.          C. 4,90.           D. 2,94.
Câu 44: Muối mononatri của amino axit nào sau đây được dùng làm bột ngọt (mì chính)?
A. Lysin. B. Alanin. C. Axit glutamic. D. Axit amino axetic.
Câu 46: Sự mô tả nào sau đây không đúng hiện tượng ?
A. Cho quỳ tím vào dung dịch etylamin thấy dung dịch chuyển sang màu xanh.
B. Cho anilin vào nước brom thấy tạo ra kết tủa màu trắng.
C. Cho propilen vào nước brom thấy nước brom bị mất màu và thu được một dung dịch đồng nhất trong suốt.
D. Nhỏ vài giọt anilin vào dung dịch HCl, thấy anilin tan.
Câu 48: Để làm khô, sạch khí NH3 có lẫn hơi nước người ta dùng
A. Na.         B. P2O5.          C. CaO.       D. H2SO4 đặc.
Câu 49: Kim loại không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội là
A. Zn.       B. Al.      C . Cu.           D. Mg.
Câu 50: Chất A có công thức đơn giản nhất trùng với công thức đơn giản nhất của glucozơ và phân tử khối
bằng ½ phân tử khối của glucozơ. Lấy 9 gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch X chỉ
có 2 chất tan đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Tổng khối lượng chất tan có trong X là
A. 11,2 gam.        B. 6,8 gam.         C. 9,9 gam.       D. 13,0 gam.
Đề thi tương tự:

Xem chi tiết tệp tin PDF:


Tải về tệp tin PDF:

TẢI VỀ MÁY
THI THỬ ONLINE
Nếu không tải được bằng link phía trên, quý thầy cô và các em Học sinh có thể tải về bằng các link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Google Drive

Like Fanpage Exam24h để cập nhật Tài liệu và Đề thi mới nhất!

Chia Sẻ Lên Mạng Xã Hội

Bài Viết Liên Quan

BẢNG XẾP HẠNG

CHUYÊN MỤC
Blog Hóa Học © 2019
THEO DÕI

Blog Hóa Học - Cộng đồng giáo dục trực tuyến

CÁC SẢN PHẨM

Exam24h | Blog Toán Học | Blog Hóa Học | Blog Vật Lý | Blog Tiếng Anh | Blog Sinh Học | Blog KHXH | Exam24h Đáp án | Exam24h Tin Tức | Exam24h Blog

HỢP TÁC NỘI DUNG

Điện thoại: 0984.126.141

E-mail: [email protected]

TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG

Xem bản đồ

Số 64 - Khu dịch vụ 2 - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội

ĐỘI NGŨ ADMIN

Vũ Văn An, Lê Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Lan Anh, Cao Đắc Hải, Đỗ Thị Hạnh Tâm, Nguyễn Đình Trung

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

Hotline: 0984.126.141 (Mr. An)

E-mail: [email protected]

Bản quyền © 2015-2019 bởi Exam24h