HÓA HỌC

CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

Sử dụng giao diện màu tối sẽ chuyển nền của trang web sang màu tối. Giúp bạn có trải nghiệm tốt hơn vào ban đêm. Giao diện này sẽ hạn chế ánh sáng màu xanh khiến bạn mỏi mắt. Chú ý: giao diện chỉ áp dụng trên trình duyệt này.

BẬT CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

ĐỪNG QUÊN LIKE FANPAGE EXAM24H

×

Tất cả Đề thi thử và Tài liệu ôn thi được đăng tải tại Fanpage. Like Fanpage để được cập nhật nhanh nhất. Có hàng nghìn học sinh đã like Fanpage của Exam24h. Like nào!

Trường THPT Đông Hiếu – Nghệ An (Lần 1)

Đăng Bởi: Blog Hóa HọcNgày: 12/05/2015
Tổng Số Bình Luận: 0
Chuyên Mục: Đề Thi Thử
Một số câu trong đề thi thử:

Câu 20: Một số vùng đất canh tác thường bị chua cây trồng khó phát triển do không thể thích ứng với
môi trường có pH thấp. Để khử chua người ta thường dùng chất nào sau đây
A. đá vôi. B. phân lân. C. vôi tôi. D. phân đạm.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.
B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
C. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.
D. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.
Câu 22: Trong thực tế người ta thường nấu rượu (ancol etylic) từ gạo. Tinh bột chuyển hóa thành ancol
etylic qua 2 giai đoạn: Tinh bột → glucozơ → ancol. Tính thể tích ancol etylic 46o thu được từ 10 kg
gạo (chứa 81% tinh bột). Biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 80% , khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8
g/ml. A. 6 lít. B. 4 lít. C. 8 lít. D. 10 lít.
Câu 23: Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO3 thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là
A. 11,2. B. 22,4. C. 5,6. D. 33,6.
Câu 24: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Trong các
chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al, số chất có khả năng phản ứng được với dung
dịch X là A. 5 B. 6 C. 4. D. 7.
Câu 25: Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol SO2-4 ; 0,12 mol Cl- và 0,05 mol NH+4 . Cho 300 ml
dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung
dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 7,020 B. 7,875 C. 7,705 D. 7,190
Câu 26: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là:
A. saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. B. fructozơ, tinh bột, anđehit fomic.
C. axit fomic, anđehit fomic, glucozơ. D. anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ.
Câu 27: Cho các phát biểu sau:
(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.
(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.
(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.
(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết a-1,4-glicozit.
(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.
(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.
Câu 28: Khi hòa tan hoàn toàn m gam mỗi kim loại vào nước dư, từ kim loại nào sau đây thu được thể
tích khí H2 (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) là nhỏ nhất? A. Ca B. Li C. K D. Na
Câu 29: Cho phương trình hóa học của phản ứng: X + 2Y ® Z + T. Ở thời điểm ban đầu, nồng độ của
chất X là 0,01 mol/l. Sau 20 giây, nồng độ của chất X là 0,008 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng
tính theo chất X trong khoảng thời gian trên là
A. 5,0.10-4 mol/(l.s). B. 1,0.10-4 mol/(l.s). C. 4,0.10-4 mol/(l.s). D. 7,5.10-4 mol/(l.s).
Câu 30: Thể tích dung dịch NaOH 0,25M cần cho vào 15 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M để thu được
lượng kết tủa lớn nhất là A. 90 ml B. 180 ml C. 210 ml D. 60 ml
Câu 31: Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam
ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic
đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị
của m1 là A. 10,6. B. 14,6. C. 16,2. D. 11,6.
Câu 32: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian
thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản
ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc,
nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối.
Giá trị của m là
A. 5,68. B. 13,52. C. 6,80. D. 7,12.
Câu 33: Kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng là
A. Au. B. Mg. C. Cu. D. Ag.
Câu 34: Methadone là một loại thuốc dùng trong cai nghiện ma túy, nó thực chất
cũng là một loại chất gây nghiện nhưng “nhẹ” hơn các loại ma túy thông thường
và dễ kiểm soát hơn. Công thức cấu tạo của nó như hình bên. Hãy cho biết
CTPT của nó?
A C21H27NO. B. C17H22NO.
C. C21H29NO. D. C17H27NO.
Câu 35: Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu trong 10,0 gam hỗn
hợp X là
A. 1,6 gam. B. 5,6 gam. C. 8,4 gam. D. 2,8 gam.
Câu 36: Cho dãy các chất: FeO, Fe, Cr(OH)3, Cr2O3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch
HCl là A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 37: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn là
A. Fe3O4. B. Fe2O3. C. Fe. D. FeO.
Câu 38: Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra
phản ứng A. trùng hợp. B. trùng ngưng. C. xà phòng hóa. D. este hóa.
Câu 39: Trong phòng thí nghiệm bộ dụng cụ vẽ dưới đây có thể dùng để điều chế bao nhiêu khí trong
số các khí sau: Cl2, NO, NH3, SO2, CO2, H2, C2H4?
A. 2 B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 40: Điện phân nóng chảy Al2O3 với các điện cực bằng than chì, thu được m kilogram Al ở catot và
89,6 m3 (đktc) hỗn hợp khí X ở anot. Tỉ khối của X so với H2 bằng 16,7. Cho 1,12 lít X (đktc) phản
ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 1,5 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị
của m là A. 115,2 B. 144,0 C. 104,4 D. 82,8
Câu 41: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ
tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu
được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy
vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị
của m là A. 29,55. B. 23,64. C. 17,73. D. 11,82.
Câu 42: Hai kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là:
A. Zn, Cu. B. Cu, Mg. C. Mg, Na. D. Zn, Na.
Câu 43: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 80 với hiệu suất bằng 30%. Biết khối lượng riêng
của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Nồng độ phần trăm của axit
axetic trong dung dịch thu được là A. 7,99%. B. 2,47%. C. 2,51%. D. 3,76%.
Câu 44: Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 8,2. B. 15,0. C. 12,3. D. 10,2.
Câu 45: Cho các phát biểu sau:
(a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.
(b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen.
(c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic.
(d) Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 46: Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, M(OH) 2 và MCO3 (M là kim loại có hóa trị
không đổi) trong 100 gam dung dịch H SO2 4 39,2% thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ
chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Kim loại M là A. Cu B. Mg C. Zn D. Ca
Câu 47: Thành phần chính của quặng boxit là
A. FeCO3. B. FeS2. C. Fe3O4. D. Al2O3.2H2O.
Câu 48: Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là
A. HCOOH và NaOH. B. HCOOH và CH3OH.
C. CH3COONa và CH3OH. D. HCOOH và C2H5NH2.
Câu 49: Gốc glucozơ và gốc fructozơ trong phân tử saccarozơ liên kết với nhau qua nguyên tử
A. hiđro. B. nitơ. C. cacbon. D. oxi.
Câu 50: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

PDF để thuận tiện cho việc biên tập cũng như in ấn của quý thầy cô và các em học sinh)

#Link Mediafire: http://www.mediafire.com/download/rsirq6zc6udczc9/truong-thpt-dong-hieu-lan-1.zip

#Link Drive: https://googledrive.com/host/0B5BeGKvWzKnUOVphRW9vQ0FNSXc

Xem chi tiết tệp tin PDF:


Tải về tệp tin PDF:

TẢI VỀ MÁY
THI THỬ ONLINE
Nếu không tải được bằng link phía trên, quý thầy cô và các em Học sinh có thể tải về bằng các link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Google Drive

Like Fanpage Exam24h để cập nhật Tài liệu và Đề thi mới nhất!

Chia Sẻ Lên Mạng Xã Hội

Bài Viết Liên Quan

BẢNG XẾP HẠNG

CHUYÊN MỤC
Blog Hóa Học © 2019
THEO DÕI

Blog Hóa Học - Cộng đồng giáo dục trực tuyến

CÁC SẢN PHẨM

Exam24h | Blog Toán Học | Blog Hóa Học | Blog Vật Lý | Blog Tiếng Anh | Blog Sinh Học | Blog KHXH | Exam24h Đáp án | Exam24h Tin Tức | Exam24h Blog

HỢP TÁC NỘI DUNG

Điện thoại: 0984.126.141

E-mail: info@exam24h.com

TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG

Xem bản đồ

Số 64 - Khu dịch vụ 2 - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội

ĐỘI NGŨ ADMIN

Vũ Văn An, Lê Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Lan Anh, Cao Đắc Hải, Đỗ Thị Hạnh Tâm, Nguyễn Đình Trung

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

Hotline: 0984.126.141 (Mr. An)

E-mail: anvv@exam24h.com

Bản quyền © 2015-2019 bởi Exam24h