HÓA HỌC

CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

Sử dụng giao diện màu tối sẽ chuyển nền của trang web sang màu tối. Giúp bạn có trải nghiệm tốt hơn vào ban đêm. Giao diện này sẽ hạn chế ánh sáng màu xanh khiến bạn mỏi mắt. Chú ý: giao diện chỉ áp dụng trên trình duyệt này.

BẬT CHỦ ĐỀ MÀU TỐI

ĐỪNG QUÊN LIKE FANPAGE EXAM24H

×

Tất cả Đề thi thử và Tài liệu ôn thi được đăng tải tại Fanpage. Like Fanpage để được cập nhật nhanh nhất. Có hàng nghìn học sinh đã like Fanpage của Exam24h. Like nào!

Trường THPT Tùng Thiện – Hà Nội

Trường THPT Tùng Thiện - Hà Nội
Đăng Bởi: Blog Hóa HọcNgày: 25/05/2015
Tổng Số Bình Luận: 0
Chuyên Mục: Đề Thi Thử
Mới đây trường THPT Tùng Thiện – Hà Nội tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc Gia 2015. Admin đã kịp sưu tầm đề thi của môn Hóa Học để gửi tới các bạn. Hi vọng rằng đề thi này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc luyện đề vì chỉ còn rất ít ngày nữa thôi là đến kỳ thi quan trọng rồi. Luyện đề sẽ giúp các bạn thâu tóm được các kiến thức và bổ sung kịp thời những lỗ hổng, những phần đã quên… Chúc các bạn thành công trong kỳ thi sắp tới.

Một số câu trong đề thi thử:

Câu 30.  Nhúng một thanh Zn vào 500 ml dung dịch chứa AgNO3 0,5M, Cu(NO­3)2 1M. Sau một thời gian nhấc thanh Zn lên, sấy khô, thấy khối lượng thanh Zn tăng lên 18,7 gam (kim loại sinh ra bám hết trên thanh Zn). Khối lượng Zn đã tham gia phản ứng là:

A. 40,625 gam                                 B. 27,625 gam    C. 8,125 gam                                           D. 19,5 gam

 Câu 31.  Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600 ml dung dịch NaOH 1,15M, thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15,4 gam hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 5,04 lít khí H2  (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,2 gam một chất khí. Giá trị của m là

A.  40,60.             B.  34,30.                        C.  34,51.            D. 22,60.

 Câu 32.  Este X có CTPT C4H8O2 có thể được tạo nên từ ancol metylic và axit nào dưới đây

A. Axit fomic.       B.  Axit axetic.                  C.  Axit butiric.                                                      D. Axit propionic.

 Câu 33. Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankin Y và andehit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,4 mol AgNO3/NH3 dư. Sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Mặt khác 0,2 mol X tác dụng tối đa với 0,25mol H2 (Ni; t0). Giá trị của m là:

A. 32,4            B. 46,8                            C. 30,05              D. 44,4

 Câu 34. Hợp chất X có %C = 54,54% ; %H = 9,1%, còn lại là oxi. Khối lượng phân tử của X bằng 88. Công thức phân tử của X là

A. C4H10O.                                    B.  C5H12O.                     C.  C4H10O2.                   D. C4H8O2.

 Câu 35.  Phát biểu không đúng là:

A. Khi đốt NH3 bằng O2 trong Pt ở 8500C thu được N2.

B.  Trong phòng thí nghiệm NH3 được điều chế bằng cách cho NH4Cl tác dụng với Ca(OH)2 đun nóng.

C.  Phân supephotphat kép có độ dinh dưỡng cao hơn supephotphat đơn.

D. Độ dinh dưỡng phân kali được đánh giá theo tỉ lệ % khối lượng K2O tương ứng với lượng K có trong thành phần của nó.

 Câu 36. Hòa tan hết m gam Mg cần dd chứa 0,21mol HNO3. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và 0,56 lít hỗn hợp khí Z(đktc) gồm N2O, NO. Tỉ khối Z so với H2 bằng 17,8. Giá trị của m là:

A. 1,98 gam       B. 1,50 gam                       C. 2,64 gam                                                               D. 2,10 gam

 Câu 37.  Muốn sản xuất 59,4kg xenlulozơ trinitrat với hiệu suất phản ứng 90% thì thể tích dung dịch HNO­3 99,67%(D=1,52gam/ml) cần dùng là

A. 64,05 lít             B.  27,23lít                      C. 29,5lít             D. 27,723lít

 Câu 38. Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của Z là

A. 84,5 gam.                B. 88,5 gam.       C.  92,1 gam.                                                                                 D.  80,9 gam.

 Câu 39. Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HO-C6H4-COOH,

p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau?

(a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.

(b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng.

A. 1.   B.  3.    C.  4.               D.  2.

 Câu 40. Sục 2,016 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 1M được dung dịch A. Rót thêm 200 ml dung dịch gồm BaCl2 0,15M và Ba(OH)2 xM thu được 5,91 gam kết tủa. Tiếp tục nung nóng thì thu tiếp m gam kết tủa nữa. Giá trị của x và m là

A.  0,1M và 3,94gam.                                  B. 0,05M và 1,97 gam.   C. 0,05M và 3,94 gam.                  D.  0,1M và 1,97 gam.

 Câu 41.  Cho các chất: Fructozơ, vinyl axetat, glixerol trioleat, glucozơ, Ala-Gly-Ala. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là:

A. 5                 B.  3                                C.  2                                D.  4

 Câu 42.  Khi thuỷ phân (xúc tác axit) một este thu được glixerol và hỗn hợp các axit stearic và axit panmitic theo tỉ lệ mol tương ứng bằng 2 : 1. Este có thể có công thức cấu tạo nào sau đây?

Câu 43. X là dung dịch chứa NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2. Sục từ từ CO2 vào X, lượng kết tủa tạo thành được mô tả trong đồ thị dưới đây:

Số mol NaOH ban đầu là

A.  0,2                                      B. 0,4                              C. 0,3                  D. 0,15

 Câu 44. Thêm 240ml dung dịch NaOH 1M vào một cốc thuỷ tinh đựng 100ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 0,08 mol chất kết tủa. Thêm tiếp 100ml dung dịch NaOH 1M vào cốc, khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 0,06 mol chất kết tủa. Tính x.

A. 0,5M                                               B. 0,8M                  C.  0,75M                          D.  1M

 Câu 45. Hợp chất A có công thức phân tử  C4H6Cl2O2. Cho 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 0,3 mol NaOH, thu được dung dịch hỗn hợp trong đó có hai chất hữu cơ gồm ancol etylic và chất hữu cơ X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Khối lượng m là:

A.  21,3 gam.        B. 23,1 gam.                                    C.  9,6 gam.                                                             D.  11,4 gam.

 Câu 46. Tìm mệnh đề  không đúng trong các mệnh đề sau:

A. Các nguyên tố có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim

B. Tất cả các nguyên tố có 5  đến 7 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim  trừ Bi

C.  Tất cả các nguyên tố có 1 đến 3 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại (trừ H, He, B)

D. các nguyên tố có 8 e lớp ngoài cùng là khí hiếm.

 Câu 47. Câu khẳng định không đúng là

A. Hỗn hợp Cu và Fe3O4 có tỉ lệ mol 1:1 có thể tan hoàn toàn trong H2SO4 loãng dư.

B.  Cu có thể tan trong dung dịch Fe2(SO4)3.

C. Fe(NO3)2 không phản ứng với dung dịch AgNO3.

D. Fe có thể tan trong dung dịch Fe2(SO4)3.

 Câu 48.  Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

A.  cao su buna                      B. amilozơ          C.  nilon-6,6       D.  cao su isopren                    

Câu 49. Phenol  tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. Na, NaOH, CO2                                                          B. dd Br2, HCl, Na             C. Na, NaOH, dd Br2        D.  Na, dd Br2, CO2

 Câu 50. Anđehit thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với:

A.  AgNO3/NH3.  B.  Cu(OH)2 đun nóng.                    C.  Oxi.           D.  Hiđro.

Đề thi tương tự:

Xem chi tiết tệp tin PDF:


Tải về tệp tin PDF:

TẢI VỀ MÁY
THI THỬ ONLINE
Nếu không tải được bằng link phía trên, quý thầy cô và các em Học sinh có thể tải về bằng các link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Google Drive

Like Fanpage Exam24h để cập nhật Tài liệu và Đề thi mới nhất!

Chia Sẻ Lên Mạng Xã Hội

Bài Viết Liên Quan

BẢNG XẾP HẠNG

CHUYÊN MỤC
Blog Hóa Học © 2019
THEO DÕI

Blog Hóa Học - Cộng đồng giáo dục trực tuyến

CÁC SẢN PHẨM

Exam24h | Blog Toán Học | Blog Hóa Học | Blog Vật Lý | Blog Tiếng Anh | Blog Sinh Học | Blog KHXH | Exam24h Đáp án | Exam24h Tin Tức | Exam24h Blog

HỢP TÁC NỘI DUNG

Điện thoại: 0984.126.141

E-mail: [email protected]

TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG

Xem bản đồ

Số 64 - Khu dịch vụ 2 - Khu đô thị Xa La - Hà Đông - Hà Nội

ĐỘI NGŨ ADMIN

Vũ Văn An, Lê Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Lan Anh, Cao Đắc Hải, Đỗ Thị Hạnh Tâm, Nguyễn Đình Trung

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

Hotline: 0984.126.141 (Mr. An)

E-mail: [email protected]

Bản quyền © 2015-2019 bởi Exam24h